Polityka prywatności

Informacje ogólne:
Za pośrednictwem naszej strony internetowej nie zbieramy automatycznie żadnych danych osobowych Klientów. Niezbędne do realizacji zamówienia dane osobowe zbierane są, gdy za pośrednictwem witryny zostanie założone Konto klienta lub wypełniony zostanie formularz zamówienia.
Dbając o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, działamy zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z:

 1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej jako: RODO);
 2. ustawą z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. ((Dz.U. z 2019 r. poz. 2460)), która jest implementacją dyrektywy 2002/58/WE zmienionej dyrektywą 2009/136/WE.
  Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, czyli Magdalena Banaś (firma Palonka Magdalena Banaś z siedzibą w Pruszczu Gd, 83-000, ul.F.Chopina 19/2, NIP 5932359736 REGON:386901787)  adres e-mail palonka.ceramics@gmail.com, dalej jako „Administrator danych osobowych”.
  Dane osobowe to wszelkie przetwarzane przez Administratora danych osobowych informacje o osobie fizycznej, która jest zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania, które są wykorzystywane w wiadomych Klientom i użytkownikom celach.
  Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie czynności jakie Administrator danych osobowych może wykonać na danych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
    W jaki sposób zbierane są dane Klientów i Użytkowników?
 3. przez wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego w Sklepie internetowym, umożliwiającego utworzenie Konta klienta;
 4. przez edytowanie danych zapisanych w ramach Konta klienta;
 5. przez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym;
 6. za pomocą wykorzystywanych przez przeglądarkę plików cookies
  Administrator danych osobowych zbiera oraz przetwarza dobrowolnie podane dane Klientów i Użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz informacje zawarte w treści wysyłanych na adres Administratora danych osobowych wiadomości, w tym wiadomości e-mail.
  Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu:
 7. nawiązania kontaktu i realizacji usług Sklepu internetowego zgodnie z zawartą umową sprzedaży (lub do podjęcia działań na życzenie osoby, której dane dotyczą jeszcze przed zawarciem umowy)
 8. w celach prowadzenia księgowości i prowadzenia Konta klienta;
 9. dostosowania zawartości Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów i Użytkowników, takich jak wybór języka, koloru, układ, rodzaj czy rozmieszczenie treści na stronie;
 10. realizacji usługi „Newsletter”;
 11. tworzenie anonimowych statystyk odwiedzin Sklepu internetowego oraz sposobu korzystania z niego, aby móc dokonać pomiaru atrakcyjności Sklepu internetowego. Ma to na celu stałe ulepszanie jego struktury i zawartości;
 12. do celów wynikających realizacji swoich praw i uzasadnionych interesów przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów i praw mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
  Nawiązując z nami kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Formularza rejestracji, Klient lub Użytkownik oczywiście przekazuje nam swoje dane osobowe. Dane podane  w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w przesłanej wiadomości są dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu z Klientem lub Użytkownikiem oraz pełnej realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych poprzedza zgoda Użytkownika lub Klienta na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  Dane osobowe Klienta lub Użytkownika przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i/lub b) RODO.
  Pliki cookies:
  Sklep internetowy www.palonka.com.pl, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to fragmenty danych i informacji wysyłane przez serwer www, tymczasowo przechowywane na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta lub Użytkownika – a więc komputera, tabletu czy smartfonu, z którego łączy się ze Sklepem internetowym. Pliki cookies gromadzą informacje na temat zachowania i sposobu korzystania przez użytkowników ze strona internetowych. Pliki te służą zapewnieniu możliwości sprawnego i poprawnego funkcjonowania stron internetowych lub ich efektywniejszego działania. Dostarczają również konkretnych informacji właścicielom danej witryny (m.in. statystyki odsłon, zapewnienie bezpieczeństwa). Nie służą jednak identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana niczyja tożsamość. Dzięki plikom cookies możliwe jest np. utrzymanie sesji Klienta po opuszczeniu Sklepu internetowego powrót do zawartości koszyka.
  Użytkownik  może w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu. Korzystanie ze Sklepu internetowego będzie nadal możliwe, poza funkcjami, które dla swojego działania wymagają plików cookies, co może powodować znaczne ograniczenie dla danego Użytkownika.
  Komu udostępniamy dane osobowe Klienta lub Użytkownika?
  Odbiorcą danych osobowych Klienta lub Użytkownika mogą być osoby trzecie działające na zlecenie Administratora danych osobowych, przetwarzające dane osobowe w celach szczegółowo określonych przez Administratora danych osobowych i/lub podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą to być: dostawcy usług marketingowych, hostingu strony internetowej oraz jej pozycjonowania, podmioty udzielające wsparcia w zakresie IT lub dokonujące analizy stron internetowych, jak również podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości i windykacji, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, przedsiębiorstwa zapewniające archiwizację dokumentów
  Administrator danych osobowych zapewnia spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO:
 13. a) Prawo dostępu do danych osobowych,
 14. b) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 15. c) Prawo do sprostowania danych,
 16. d) Prawo do usuwania danych osobowych
 17. e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 18. f) Prawo do przenoszenia danych,
 19. g) Prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
  W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Administratora danych osobowych (Sprzedawcy) lub adres poczty elektronicznej palonka.ceramics@gmail.com
  Sprzedawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Użytkownika może skutkować brakiem możliwości realizacji usług wobec takiego Użytkownika przez Administratora danych osobowych (Sprzedawcę).
  Jak długo przechowywane są dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy sprzedaży, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  – posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  – zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży
  – wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego: dane będą przechowywane do czasu istnienia uzasadnionego interesu ich przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
  Ponadto, w związku z wykorzystywaniem przez Sklep internetowy plików cookies, tak zwane „cookies sesyjne” przechowywane będą jedynie  do czasu faktycznego korzystania ze Sklepu internetowego, natomiast tak zwane „cookies trwałe” zachowywane będą na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. telefonie komórkowym) zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej na danym urządzeniu Użytkownika. Umożliwi to naszej witrynie rozpoznanie przeglądarki Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin Sklepu internetowego.
  Bezpieczeństwo danych
  Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  Zapewniam podjęcie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą, fałszowaniem, modyfikacją, manipulacją oraz nieautoryzowanym dostępem i nieuprawnionym ujawnieniem. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 20. Zmiany Polityki Prywatności:
  Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian, modyfikacji i aktualizacji w dowolnym momencie, zamieszczając nową, właściwą Politykę Prywatności na Sklepie internetowym. O wszystkich zmianach Administrator danych osobowych będzie informować Użytkowników i Klientów w sposób jasny i czytelny
  W sprawach z zakresu Polityki Prywatności oraz we wszelkich innych sprawach możesz się z nami skontaktować drogą mailową palonka.ceramics@gmail.com
Shopping Cart
Scroll to Top