Regulamin sklepu

Niniejszy dokument, stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to jest z dnia tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) , zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego „Palonka” dostępnego pod adresem www.palonka.com.pl, prowadzonego przez Magdalenę Banaś, wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Palonka Magdalena Banaś z siedzibą w Pruszczu Gd. przy ulicy F.Chopina 19/2, NIP: 5932359736, REGON: 386901787; adres e-mail: palonka.ceramics@gmail.com, zwanego dalej „Sklepem internetowym”, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy sprzedaży i postępowania reklamacyjnego.
kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.


Definicje
1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.palonka.com.pl
2. Sprzedawca – Magdalena Banaś, wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Palonka Magdalena Banaś z siedzibą w Pruszczu Gd. przy ulicy F.Chopina 19/2, NIP: 5932359736, REGON: 386901787; adres e-mail: palonka.ceramics@gmail.com
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
4. Klient Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta. W skrócie KPPK. Przedsiębiorca zawierający umowę ze Sprzedawcą, o ile Towar nie wiąże się z działalnością zawodową przedsiębiorcy.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
7. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
8. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
9. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień, do którego Klient uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu i hasła.
10. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
12. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Rejestracja – Założenie Konta klienta, które odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji.


Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, na co wyraża zgodę poprzez zaznaczenie oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin sklepu internetowego Palonka podczas Rejestracji konta klienta lub też przed złożeniem a zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego
 4. Sprzedawca przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, to jest z dnia tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Wyrażenie zgody, o której mowa następuje poprzez zaznaczenie oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Sklepu internetowego Palonka i wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.” podczas Rejestracji konta klienta lub też przed złożeniem a zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.Warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego
 6. Kupujący ma prawa wynikające z tytułu rękojmi obejmujące wady towaru.
 7. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. W dziale „Outlet” sprzedawane są towary z drobnymi wadami, nie uniemożliwiającymi użytkowania produktu w pierwotnie przewidziany sposób – tzw. towar drugiego gatunku.
 8. Towary zostały wykonane w pracowni Palonka przez Magdalenę Banaś.
  9.Ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami brutto, zawierającymi stosowne podatki. Ceny podawane są w Złotych Polskich lub po zmianie opcji-w Euro lub Dolarach Amerykańskich.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.
  Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
 10. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na: umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży, umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta oraz przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie Newslettera.
 11. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
 14. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi Newsletter za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 15. Założenie Konta klienta, dalej jako „Rejestracja” odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m. in. adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta klienta.
 16. Rejestracja nie jest niezbędna do składania zamówień w Sklepie internetowym.
 17. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę obejmują korzystanie z urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej obsługującej
  pliki Cookies oraz konto oraz dostęp do poczty elektronicznej.
 18. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
  Umowa sprzedaży
 19. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 20. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie poprzez dodanie Towaru do „koszyka”, Klient wypełnia Formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną, na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Informacje odnośnie administrowania danymi osobowym zostały opisane na stronie https://palonka.com.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.
 21. Wiadomość, potwierdzająca zamówienie, zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
  Czas realizacji zamówienia oraz dostaw
 22. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.
 23. Na czas realizacji zamówienia składa się skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Towaru Klientowi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
 24. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Towaru do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
 25. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
 26.  Możliwe jest wykonanie towaru na zamówienie. W tym celu Klient kontaktuje się mailowo z Pracownią w celu ustalenia zakresu wykonawstwa i wyceny zamawianego Towaru. Umowa zawarta drogą mailową jest prawnie wiążąca dla obu stron. Szczegóły umowy ustalane są indywidualnie, drogą mailową.
 27. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

Metody płatności i wysyłka
Sposób wysyłki i dostarczenia Towaru, z wyjątkiem bezpłatnego odbioru osobistego w pracowni Palonka (Gdańsk, ul. Rajska 6)podlega opłacie zgodnej z cennikiem podanym na stronie https://palonka.com.pl/platnosc-i-dostawa/
Odbiór osobisty w pracowni Palonka możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową palonka.ceramics@gmail.com
 Płatności za zakup Towarów mogą być dokonywane w następujący sposób:

1.Przelewem tradycyjnym na konto Palonka Magdalena Banaś , mBank: 97 1140 2004 0000 3702 8038 2594
W tytule przelewu należy podać swoje dane i numer zamówienia.

2.Płatnościami online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

3.Za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
Klient korzystający z metod płatności wskazanych powyżej, zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o prawidłowym dokonaniu zapłaty przez Klienta.
Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru dowodem zakupu. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.


Reklamacje, zwroty, odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. W przypadku chęci zwrotu lub reklamacji Towaru, Klient powinien odesłać Towar na adres  Pracownia Palonka, Magdalena Banaś, ul. Rajska 6, niski parter pom. 1, 80-850 Gdańsk.W przesyłce powinny znaleźć się:
  a) zwracany towar,
  b) dowód zakupu
  c) wypełniony i podpisany formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub reklamacji jeśli towar jest reklamowany, z podanym numerem konta do zwrotu dokonanej przez Klienta płatności w przypadku przyjęcia zwrotu lub uznania reklamacji.
  Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od otrzymania zwracanego Towaru lub też pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
  Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży
 2. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. Poz. 134), dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zawartej na odległość, w tym umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 4. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy  (przykładowy wzór https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216)   przesyłając je drogą elektroniczną na adres palonka.ceramics@gmail.com lub na adres siedziby firmy Palonka Magdalena Banaś.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od mowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanego towaru zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Towar należy dostarczyć na adres: Pracownia Palonka, Magdalena Banaś, ul. Rajska 6, niski parter pom. 1, 80-850 Gdańsk.
 11. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych wart. 38 Ustawy o prawach konsumenta, m.in. w stosunku do umowy sprzedaży: 1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towar wykonywany na zamówienie wg wytycznych klienta)
 13. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
  Rękojmia za wady Towaru
 14. Zgodnie z kodeksem cywilnym sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 15. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 16. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.
 17. Zgłoszenie o wykryciu wady Towaru należy przesłać z formularzem drogą elektroniczną na adres  palonka.ceramics@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 18. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych i tym samym zasadności złożonej Reklamacji, Towar należy dostarczyć do pracowni.
 19. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta o wykryciu wady w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 20. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.
  Odpowiedzialność
 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych, w szczególności przez podanie niepoprawnych informacji teleadresowych lub dotyczących cech Towaru w formularzach dostępnych na stronie, lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę
 22. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego.
 23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia prawa lub pozbawienia Klienta prawa korzystania ze Sklepu internetowego, w tym składania zamówień w następujących
  przypadkach: wskazywania przez Klienta danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd Sprzedawcę; naruszenia przez Klienta dóbr osobistych Sprzedawcy bądź osób trzecich (w tym
  innych Klientów); korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie; podejmowania działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego, a więc m.in. wliczając w to grafiki, zdjęcia, teksty, układ stron, logotypy, hasła reklamowa korzystają z ochrony przewidzianej prawem autorskim i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Powielanie, reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie tych treści w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością osoby odpowiedzialnej za takie wykorzystanie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego, Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi
  przepisami prawa polskiego.
 6. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10 2020 r.
Shopping Cart
Scroll to Top